« Takaisin hakulomakkeelle  
KUPARIICSC: 0240 (Marraskuu 2016)
CAS #: 7440-50-8
YK #: 3089
EC Numero: 231-159-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.    Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita. Vesi voi olla tehotonta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warnenviro;aqua
VAARA
Syttyvä kiinteä aine
Haitallista nieltynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
KUPARI ICSC: 0240
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. MUUTTUU VIHREÄKSI VAIKUTUKSESTA KOSTEAN ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Seokset asetyleeniyhdisteiden, etyleenioksidin ja atsidien kanssa ovat iskunherkkiä. Reagoi voimakkaiden hapettimien, kuten kloraattien, bromaattien ja jodaattien kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Cu
Atomimassa: 63.5
Kiehumislämpötila: 2595°C
Sulamislämpötila: 1083 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 8.9
Liukoisuus veteen: ei liukene
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.57 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Huurujen hengittäminen voi aiheuttaa metallikuumeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (huuru, Cu): 0.2 mg/m3, TWA.
TLV: (pölyt ja sumut, Cu): 1 mg/m3, TWA.
MAK: (alveolijae): 0.01 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa. 

HUOMAUTUKSET
Metallihuurukuumeen oireet ilmaantuvat vasta tuntien kuluttua.
YK-numero 3089 viittaa metallijauheeseen, syttyvä, (n.o.s.) 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (alveolijae): 0,02 mg/m³ (8 h).
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.017-0.27 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.026-0.044 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi