« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORIETIKKAHAPPOICSC: 0235 (Marraskuu 2016)
Kloorietaanihappo
Monokloorietikkahappo
MCA
CAS #: 79-11-8
YK #: 1751
EC Numero: 201-178-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA Ks. Huomautukset. 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Polttava tunne rinnassa. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset. Lisäksi ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ihon palovammat. Lisäksi ks. Nieleminen  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Ks. Huomautukset. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli. Kouristuksia. Sokki tai kollapsi. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Vahingoittaa elimiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KLOORIETIKKAHAPPO ICSC: 0235
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Liuos vedessä on keskivahva happo. Syövyttää metalleja. Tämä muodostaa palavaa/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi emästen, hapettavien aineiden ja pelkistävien aineiden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syttyviä kaasuja. Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, joitakin kumeja ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C2H3ClO2 / ClCH2COOH
Molekyylimassa: 94.5
Kiehumislämpötila: 189°C
Sulamislämpötila: ks. Huomautukset
Tiheys (20 °C:ssa): 1.58 g/cm³
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: < 10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.3
Leimahduspiste: 126 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 470°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 8 -?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.34  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia aineenvaihduntaan. Tämä voi johtaa aineenvaihdunnalliseen asidoosiin ja monien elinten toimintavajeeseen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 2.0 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Jos ainetta joutuu iholle, niin huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Vaihtoehtoisesti altistunut ihoalue voidaan upottaa 3-5-prosenttista natriumbikarbonaatin vesiliuosta sisältävään hätäkylpyyn.
Vakava ja jopa hengenvaarallinen myrkytys voi aiheutua ihon altistuessa yli 5 prosentin pinta-alalta aineelle.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Käänny Myrkytystietokeskuksen tai asiantuntijan puoleen saadaksesi lisätietoa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Muut sulamispisteet: 63°C (alfa-muoto), 56.2°C (beta-muoto), 52.5°C (gamma-muoto).
Muita YK-numeroita: 1750 Kloorietikkahappo, liuos; 3250 Kloorietikkahappo, sula. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 3.9 mg/m³ (kattoarvo) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, polyeteeni, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 55 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, C, N; R: 23/24/25-34-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61-63 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi