« Takaisin hakulomakkeelle  
BOORITRIFLUORIDIICSC: 0231 (Huhtikuu 2017)
Trifluoriboraani
CAS #: 7637-07-2
YK #: 1008
EC Numero: 231-569-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutusainetta  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Suojakäsineet. Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista höyryt hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasskull;toxiccorrcancer;health haz
VAARA
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa vahingoittaa munuaisia, keuhkoja ja hampaita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 8 

VARASTOINTI
Erillään alkalimetalleista, maa-alkalimetalleista, alkyylinitraateista ja kalkista. Viileä. 
PAKKAUS
 
BOORITRIFLUORIDI ICSC: 0231
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. MUODOSTAA VALKOISTA HUURUA KOSTEASSA ILMASSA. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen fluorivetyä (ks. ICSC 0283), fluoroboorihappoa ja boorihappoa. Reagoi kiivaasti metallien, kuten natriumin, kaliumin ja kalsiumin ja alkyylinitraattien kanssa. Syövyttää monia metalleja suurien vesimäärien läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: BF3
Molekyylimassa: 67.8
Kiehumislämpötila: -100°C
Sulamislämpötila: -127 °C
Liukoisuus veteen: reaktio
Ks. Huomautukset.
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. Vakavia paikallisia vaikutuksia kosketuksissa ihon kanssa. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. Ks. Huomautukset. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisessa, keuhkoissa ja hampaissa ja luissa (fluoroosi). 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; (kattoarvo): 0.7 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Booritrifluoridi liukenee kylmään veteen, 332 g/100 ml 0°C:ssa.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 2.8 mg/m³ (8 h).
HTP: 3 ppm; 8.4 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1180 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, C; R: 14-26-35; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi