« Takaisin hakulomakkeelle  
BOORITRIBROMIDIICSC: 0230 (Maaliskuu 2001)
Tribromiboraani
Boori(III)bromidi
Booribromidi
CAS #: 10294-33-4
YK #: 2692
EC Numero: 233-657-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden kanssa. Palo- ja räjähdysvaara lämmön aiheuttaman hajoamisen seurauksena.  EI saa päästää kosketuksiin veden tai höyryn kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Polttava tunne. Heikkous. Ripuli. Oksentelu. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
BOORITRIBROMIDI ICSC: 0230
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN SAVUAVA NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan. Hajoaa kosketuksessa alkoholin kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä. Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa bromivetykaasua. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: BBr3
Molekyylimassa: 250.5
Kiehumislämpötila: 91°C
Sulamislämpötila: -46 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.7
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 14 °C:ssa: 5.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.4 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kattoarvo): 0.7 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden tai vaahdon kanssa.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 10 mg/m³ (8 h).
HTP: 3 ppm; 31 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, C; R: 14-26/28-35; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi