« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSOYYLIPEROKSIDIICSC: 0225 (Huhtikuu 2002)
Dibentsoyyliperoksidi
Bentsoyylisuperoksidi
CAS #: 94-36-0
YK #: 3104
EC Numero: 202-327-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Palo- ja räjähdysvaara. Räjähde. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Poista kaikki syttymislähteet. Huuhdo loput runsaalla vedellä. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.2; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
BENTSOYYLIPEROKSIDI ICSC: 0225
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEITÄ TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan yli 103-105 °C:n. Palaessa muodostuu ärsyttäviä ja myrkyllisiä huuruja ja kaasuja sisältäen bentsoehappoa (ks. ICSC 0103) ja hiilimonoksidia (ks. ICSC 0023). Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi kiivaasti monien orgaanisten happojen, epäorgaanisten happojen, alkoholien ja amiinien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C14H10O4
Molekyylimassa: 242.2
Hajoaa 103-105 °C:ssa
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: <0.1
Itsesyttymislämpötila: 80°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.46  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 5 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7710 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, Xi; R: 2-36-43; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi