« Takaisin hakulomakkeelle  
ARSIINIICSC: 0222 (Toukokuu 2018)
Arseenitrihydridi
Arseenivety
Vetyarsenidi
CAS #: 7784-42-1
YK #: 2188
EC Numero: 232-066-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin), jos aine on nestemäistä. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Vatsakipu. Sekavuus. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Heikkous. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasflam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Tappavaa hengitettynä
Saattaa aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa verta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
ARSIINI ICSC: 0222
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja valon ja kosteuden vaikutuksesta. Tämä muodostaa myrkyllisiä arseenihuuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. 

Molekyylikaava: AsH3
Molekyylimassa: 77.9
Kiehumislämpötila: -62°C
Sulamislämpötila: -116 °C
Liukoisuus veteen, ml/100ml 20°C:ssa: 20 (erittäin vähän liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1043
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.7
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4.5-78 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verisolujen tuhoutumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.005 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Myrkytyksen oireet ilmaantuvat vasta tuntien tai jopa päivien kuluttua.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Ks. ICSC 0013. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (As): 0,01 mg/m³ (8 h). (sitova raja-arvo) ks. Huomautukset.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan arseeni (epäorgaaninen) 70 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua arseenille ts. virtsan arseenipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 13 nmol/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi