« Takaisin hakulomakkeelle  
ARSEENITRIKLORIDIICSC: 0221
Arseeni(III)kloridiLokakuu 2000
CAS #: 7784-34-1
YK #: 1560
EC Number: 232-059-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden tai metallien kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin veden tai metallien kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Ks. Nieleminen.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Kuiva. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
ARSEENITRIKLORIDI ICSC: 0221
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN ÖLJYMÄINEN SAVUAVA NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kloorivedyn (ks. ICSC 0163) ja arseenin oksidien huuruja. Reagoi kiivaasti veden ja kostean ilman kanssa. Tämä muodostaa kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: AsCl3
Molekyylimassa: 181.2
Kiehumislämpötila: 130.2°C
Sulamislämpötila: -16 °C
Tiheys: 2.1 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.17
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.06 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia ruoansulatuskanavassa, sydän- ja verisuonielimistössä ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa vakavaan maha-suolitulehdukseen, nesteiden ja elektrolyyttien menetykseen, sydämen toimintahäiriöihin, sokkiin ja kouristuksiin. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia limakalvoissa, ihossa, ääreishermostossa, maksassa ja luuytimessä. Tämä voi johtaa pigmentaatiohäiriöihin, hyperkeratoosiin, nenän väliseinän puhkeamiseen, neuropatiaan, maksan toimintavajeeseen ja anemiaan. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa aiheuttaa epämuodostumia jälkeläisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 mg/m3, TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää maaperän eliöihin ja vesieliöihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Ilmoitettu sulamislämpötila koskee lämpötilaa, jossa kidevesi poistuu.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (As): 0,01 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan arseeni (epäorgaaninen) 70 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua arseenille ts. virtsan arseenipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 30 nmol/l (Työterveyslaitos 2016).
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Huomautus: A 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi