« Takaisin hakulomakkeelle  
ANTIMONIPENTAFLUORIDIICSC: 0220 (Kesäkuu 2011)
Antimoni(V)fluoridi
CAS #: 7783-70-2
YK #: 1732
EC Numero: 232-021-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Käytä jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä. EI vettä sisältäviä aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho Punoitus. Vakavat ihon palovammat. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Levitä kalsiumglukonaattia palaneille alueille. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Ripuli. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrcancer;health haz
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Vahingoittaa hengityselimistöä
Vahingoittaa sydän- ja verisuonielimistöä ja hengityselimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty metallista tai lasista. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ANTIMONIPENTAFLUORIDI ICSC: 0220
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄINEN VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen antimonia ja fluoria. Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä ja syövyttävää fluorivetyä (ks. ICSC 0283). Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa palavaa/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: SbF5
Molekyylimassa: 216.8
Kiehumislämpötila: 141°C
Sulamislämpötila: 8.3 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 3.00
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 1.33  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia ja systeemisiä vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Syövyttävää. hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta kurkun turvotusta. Tämä voi johtaa tukehtumiseen. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa vakavan keuhkovaurion. Ks. Huomautukset. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia sydän- ja verisuonielimissä ja hengityselimissä. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Sb): 0.5 mg/m3, TWA.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Ks. ICSC 0283.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Sb): 0.5 mg/m³ (8 h).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Ei ole asetettu. Raskaana olevien ei tule altistua antimonille, ts. virtsan antimonipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,8 nmol/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 20/22-51/53; S: (2)-61; Huomautus: A, 1 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi