« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIUMNITRAATTIICSC: 0216 (Lokakuu 2013)
Typpihappo, ammoniumsuola
CAS #: 6484-52-2
YK #: ks. Huomautukset
EC Numero: 229-347-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara suljetussa tilassa ja altistuksessa korkeille lämpötiloille tai kosketuksissa muiden aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  Ks. Huomautukset.  Käytä runsaasti vettä. EI muita aineita. Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Riisu tahriintunut vaatetus. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Oksentelu. Ripuli. Siniset huulet, kynnet ja iho. Heikkous.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin ei-palaviin astioihin. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circleexcl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa vahingoittaa verta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
AMMONIUMNITRAATTI ICSC: 0216
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ-VALKOISTA HYGROSKOOPPISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi happojen ja palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: NH4NO3
Molekyylimassa: 80.0
Hajoaa > 210 °C:ssa
Sulamislämpötila: 170 °C
Tiheys: 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 200  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
YK-numero 1942 on puhtaalle ammoniumnitraatille, joka sisältää enintään 0,2 % palavia aineita.
Ammoniumnitraatilla voidaan tarkoittaa myös ammoniumnitraattipohjaisia lannoitteita (YK-numerolla 2067).
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet voivat vaihdella riippuen kemiallisesta koostumuksesta.
Tämän kortin tiedot ovat puhtaalle ammoniumnitraatille - lannoitteiden ominaisuudet ovat erilaiset.
Muuttuu iskusta räjähtäväksi sekoittuessaan orgaanisten materiaalien kanssa.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Puhtaan ammoniumnitraatin varastointi on usein säänneltyä - tarkista paikalliset säädökset.
Tulipalon sattuessa, suuri määrä ammoniumnitraattia aiheuttaa räjähdysvaaran. Isot kasat voidaan joutua purkamaan pienempiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2217 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi