« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIUMHYDROKSIDI (10-35% liuos)ICSC: 0215 (Toukokuu 2018)
Ammoniakin vesiliuos
Ammoniumhydraatti
CAS #: 1336-21-6
YK #: 2672
EC Numero: 215-647-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.  Ks. Huomautukset.      Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Oksentelu. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Neutraloi vuotanut neste varovasti laimealla hapolla kuten laimealla rikkihapolla. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warnenviro;aqua
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Ks. Huomautukset. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
AMMONIUMHYDROKSIDI (10-35% liuos) ICSC: 0215
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ERITTÄIN HAIHTUVA VÄRITÖN AMMONIAKIN VESILIUOS, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi monien raskasmetallien ja raskasmetallisuolojen kanssa. Tämä muodostaa räjähtäviä yhdisteitä. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi kiivaasti happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen ammoniakkia ja typen oksideja. Tämä muodostaa myrkytysvaaran. 

Molekyylikaava: NH4OH
Molekyylimassa: 35.1
Kiehumislämpötila: 38°C (25%)
Sulamislämpötila: -58 °C (25%)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9 (25 %)
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 48 (25 %)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.6
Ks. Huomautukset. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa kurkunpään ödeeman, hengityselinten tulehduksen ja keuhkokuumeen. Altistuminen voi aiheuttaa tukehtumisen kurkun turpoamisen vuoksi. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 18 mg/m3, 25 ppm, TWA; 27 mg/m3 STEL.
MAK: 14 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huomioi, että ammoniakkikaasua voi kehittyä ammoniumhydroksidiliuoksesta.
Ammoniakkikaasu on palaavaa ja räjähtävää tietyissä olosuhteissa.
Ks. ICSC 0414.
Pulloja ei saa täyttää aivan täyteen; väkevä liuos saattaa kehittää painetta.
Avaa varovasti.
Sulamispiste vaihtelee -3°C (4%) ja -69°C (28%) välillä. Toinen kiehumispiste on 25°C (32%).
Muut YK-numerot: 2073 ammonniakkiliuos, suhteellinen tiheys vähemmän kuin 0.880 15°C vedessä, jossa enemmän kuin 35%, muttei enempää kuin 50% ammonniakkia; 3318 ammoniakkiliuos, suhteellinen tiheys vähemmän kuin 0.880 15°C vedessä, jossa enemmän kuin 50% ammoniakkia.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 14 mg/m³ (8 h).
HTP: 50 ppm; 36 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 350 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi