« Takaisin hakulomakkeelle  
ADIPONITRIILIICSC: 0211 (Toukokuu 2018)
1,4-Disyanobutaani
Adipiinihapponitriili
Tetrametyleenisyanidi
CAS #: 111-69-3
YK #: 2205
EC Numero: 203-896-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Oksentelu. Huimaus. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Sekavuus. Kouristuksia.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Hapen antamista voidaan tarvita. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Haitallista hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa vahingoittaa elimiä
Saattaa vahingoittaa verta ja elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ADIPONITRIILI ICSC: 0211
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON ÖLJYMÄINEN VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä syaanivetyä (ks. ICSC 0492). Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi vahvojen happojen, vahvojen emästen ja pelkistävien aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H8N2 / CN(CH2)4CN
Molekyylimassa: 108.2
Kiehumislämpötila: 295°C
Sulamislämpötila: 1 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.97
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 50-100 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Leimahduspiste: 159 °C c.c.
Ks. Huomautukset.
Itsesyttymislämpötila: 550°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-4.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.32
Viskositeetti: 58 mPa*s 30 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Altistuminen voi aiheuttaa kouristuksia, tajuttomuutta ja kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä ja lisämunuaisissa. Tämä voi johtaa anemiaan ja kudosvammoihin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Ks. ICSC 0492.
Adiponitriilin (tekninen laatu) leimahduslämpötila on 93°C (o.c.).
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 155 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1710 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 720-820 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi