« Takaisin hakulomakkeelle  
ETIKKAHAPPOANHYDRIDIICSC: 0209 (Huhtikuu 2006)
Etikkahapon anhydridi
Etikka-anhydridi
Asetyylioksidi
Asetanhydridi
CAS #: 108-24-7
YK #: 1715
EC Numero: 203-564-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 49°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 49°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia. Ks. Huomautukset.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat. Oireet voivat viivästyä.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, kasvosuoja ja suodattava hengityksensuojain happamille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncorr
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ETIKKAHAPPOANHYDRIDI ICSC: 0209
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja ja myrkyllisiä huuruja sisältäen etikkahappohuuruja. Reagoi kiivaasti alkoholien, amiinien, hapettimien, vahvojen emästen ja veden kanssa. Syövyttää monia metalleja ollessaan kuivana tai veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C4H6O3/(CH3CO)2O
Molekyylimassa: 102.1
Kiehumislämpötila: 139°C
Sulamislämpötila: -73 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.08
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 49 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 316°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.7-10.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.27  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia oireita (RADS). 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 0.42 mg/m3, 0.1 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
TLV: 1 ppm TWA; 3 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Muodostaa etikkahappoa sekoittuessaan veden kanssa.
Suuret palot sammutetaan runsaalla vesimäärällä riittävän etäältä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 21 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1780 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1000 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 4000 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 10-20/22-34; S: (1/2)-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi