« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIALLAATTIICSC: 0201 (Huhtikuu 2005)
S-2,3,3-Triklooriallyylidi-isopropyylitiokarbamaatti
S-(2,3,3-Trikloori-2-propenyyli)bis(1-metyylietyyli)karbamotioaatti
CAS #: 2303-17-5
EC Numero: 218-962-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn ja sumun hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TRIALLAATTI ICSC: 0201
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS NESTE TAI VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 200 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorivetyä, typen oksideja ja rikin oksideja. Syövyttää monia metalleja. 

Molekyylikaava: C10H16Cl3NOS / ((CH3)2CH)2NCOSCH2CCl=CCl2
Molekyylimassa: 304.7
Kiehumislämpötila 0.04kPa:ssa: 117°C
Sulamislämpötila: 29-30 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.27
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.0002
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.016
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 10.5
Leimahduspiste: 90 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.98 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Tekninen triallaatti on öljymäinen, kullanruskea neste.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2225 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-43-48/22-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi