« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAMETYYLILYIJYICSC: 0200 (Huhtikuu 2005)
Tetrametyyliplumbaani
Lyijytetrametyyli
CAS #: 75-74-1
YK #: 1649
EC Numero: 200-897-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 37.8°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 37.8°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Ripuli. Tylsyys. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
TETRAMETYYLILYIJY ICSC: 0200
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan yli 90 °C:n. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen lyijyä ja lyijyn oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi vahvojen happojen kanssa. Reagoi kiivaasti typpihapon kanssa. Syövyttää kumia. 

Molekyylikaava: Pb(CH3)4 / C4H12Pb
Molekyylimassa: 267.4
Kiehumislämpötila 1.33kPa:ssa: 110°C
Sulamislämpötila: -27.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.0
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 3.0
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.23
Leimahduspiste: 37.8 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 254°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa aivohäiriöihin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.15 mg/m3, TWA; (iho).
MAK: (Pb): 0.05 mg/m3, ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi nilviäisiin ja kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Kaupalliset tuotteet ovat epäpuhtaita ja ne on värjätty punaiseksi, oranssiksi tai siniseksi ja niihin on lisätty stabilisaattoria (1,2-dikloorietaani, tolueeni).
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Pb): 0,075 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (Pb): 0,23 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan Pb 0,1 µmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua alkyylilyijyille, ts. virtsan lyijypitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,004 µmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 105 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 61-26/27/28-33-62-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: A, E, 1 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi