« Takaisin hakulomakkeelle  
NITROGLYSERIINIICSC: 0186 (Kesäkuu 2015)
Glyseryylitrinitraatti
Glyserolitrinitraatti
1,2,3-Propaanitriolitrinitraatti
CAS #: 55-63-0
YK #: 0143 (epäherkistetty)
EC Numero: 200-240-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi. Kasvojen punoitus. Huimaus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kasvojen punoitus. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

explskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Räjähde; massaräjähdysvaara
Tappavaa nieltynä tai joutuessaan iholle
Saattaa vahingoittaa sydän- ja verisuonielimistöä
Saattaa vahingoittaa sydäntä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1D (epäherkistetty); YK-lisävaara: 6.1 (epäherkistetty) 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
NITROGLYSERIINI ICSC: 0186
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN VISKOOSINEN NESTE TAI VAALEITA KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja, sisältäen typen oksideja. Reagoi otsonin kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C3H5N3O9 / C3H5(NO3)3
Molekyylimassa: 227.1
Hajoaa 50-60 °C:ssa
Sulamislämpötila: 13.5 °C
Kiehumislämpötila 2kPa:ssa: 160°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.6
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.03
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.62  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä. Tämä voi johtaa verenpaineen alenemiseen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva altistuminen johtaa sietokyvyn kasvuun ja lyhytaikainen tauko altistumisessa voi johtaa kuolemaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 ppm TWA; (iho).
MAK: 0.094 mg/m3, 0.01 ppm; hetkellisyysluokka: II(1); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 0.095 mg/m3, 0.01 ppm TWA; 0.19 mg/m3, 0.02 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Palaminen suljetussa tilassa voi johtaa räjähdykseen.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Muita YK-numeroita ovat: YK 0144 Nitroglyserolin alkoholiliuos, yli 1% mutta enintään 10% nitroglyserolia sisältävä, YK-vaaraluokka 1.1D.
YK 1204 nitroglyseroliliuos alkoholissa, jonka nitroglyserolipitoisuus on enintään 1%, YK-vaaraluokka 3, pakkausryhmä II.
YK 3064 Nitroglyseroliliuos alkoholissa, yli 1 % mutta enintään 5 % nitroglyserolia sisältävä, YK-vaaraluokka 3, pakkausryhmä II.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.03 ppm; 0.3 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.1 ppm; 1 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloorattu polyeteeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 105 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, T+, N; R: 3-26/27/28-33-51/53; S: (1/2)-33-35-36/37-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi