« Takaisin hakulomakkeelle  
TYPPIHAPPOICSC: 0183 (Marraskuu 2016)
Typpihappo (väkevöity, 70%)
CAS #: 7697-37-2
YK #: 2031
EC Numero: 231-714-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Käytä runsaasti vettä, hiilidioksidia. EI jauhetta, vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Aine EI saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kipu. Ihon värjäytyminen keltaiseksi. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus. Suojakangas.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne rintaluun takana. Vatsakipu. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Neutraloi loput varovasti natriumkarbonaatilla. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecorr
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Ks. Huomautukset 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 5.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, emäksistä, orgaanisista kemikaaleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TYPPIHAPPO ICSC: 0183
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa lämmetessään. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien, kuten tärpätin, puuhiilen ja alkoholin kanssa. Aine on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi kiivaasti orgaanisten yhdisteiden kanssa. 

Molekyylikaava: HNO3
Molekyylimassa: 63.0
Kiehumislämpötila: 121°C
Sulamislämpötila: -41.6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 6.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.07
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.21  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita (RADS). Altistuminen voi aiheuttaa tukehtumisen kurkun turpoamisen vuoksi. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen ja keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia hampaille. Tämä voi johtaa hammaseroosioon. Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa hengityselinten krooniseen tulehdukseen ja heikentyneeseen keuhkojen toimintaan. Tämän voimakkaan epäorgaanisen hapon huurut ovat ihmisessä syöpää aiheuttavia. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; 4 ppm STEL.
EU-OEL: 2.6 mg/m3, 1 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
IARC on luokitellut vahvat epäorgaaniset happohuurut syöpää aiheuttaviksi (ryhmä 1). Tämän aineen muiden olomuotojen syöpävaarallisuudesta ei kuitenkaan ole tietoa saatavilla. Siksi GHS-luokitusta syöpävaarallisuudesta ei ole annettu.
Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 ppm; 1.3 mg/m³ (8 h).
HTP: 1 ppm; 2.6 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, polyeteeni, etyleenivinyylialkoholi.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, C; R: 8-35; S: (1/2)-23-26-36-45; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi