« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIHYDRATSIINIICSC: 0180 (Lokakuu 2004)
Monometyylihydratsiini
MMH
CAS #: 60-34-4
YK #: 1244
EC Numero: 200-471-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa hapettavien aineiden tai metallioksidien kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä runsaasti vettä, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Pahoinvointi. Oksentelu. Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3 ja 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista, metallioksideista, huokoisista aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä inertissä kaasussa. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
METYYLIHYDRATSIINI ICSC: 0180
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan tai kosketuksessa metallioksidien kanssa. Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman ja huokoisten materiaalien, kuten mullan, asbestin, puun ja kankaan kanssa . Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen typen oksideja. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Aine on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen kanssa. 

Molekyylikaava: CH6N2 / CH3NHNH2
Molekyylimassa: 46.1
Kiehumislämpötila: 87.5°C
Sulamislämpötila: -52.4 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.87
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 4.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: -8.3 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 196°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.5-97
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.05  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, maksassa ja veressä. Tämä voi johtaa maksan toimintavajeeseen ja methemoglobiinin muodostumiseen. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja veressä. Tämä voi johtaa maksan toimintavajeeseen ja methemoglobiinin muodostumiseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,01 ppm; 0,02 mg/m³ (8 h) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 32 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 34 ppm.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 183 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 95 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2,58 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi