« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIETYYLIKETONIICSC: 0179 (Huhtikuu 2017)
Etyylimetyyliketoni
2-Butanoni
MEK
Metyyliasetoni
Metyylipropanoni
CAS #: 78-93-3
YK #: 1193
EC Numero: 201-159-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, vettä, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Uneliaisuus. Tunnottomuus. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Älä anna mitään juotavaa. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
METYYLIETYYLIKETONI ICSC: 0179
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja epäorgaanisten happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C4H8O / CH3COCH2CH3
Molekyylimassa: 72.1
Kiehumislämpötila: 80°C
Sulamislämpötila: -86 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 29 (hyvä)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 10.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.41
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.1
Leimahduspiste: -9 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 505°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-11.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.29
Viskositeetti: 0.40 cP 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuutta. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 200 ppm TWA; 300 ppm STEL; BEI.
MAK: 600 mg/m3, 200 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 600 mg/m3, 200 ppm TWA; 900 mg/m3, 300 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 60 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 100 ppm; 300 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan metyylietyyliketoni 20 µmol/l. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 3,5 µmol/l, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2737 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 6480 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 34,5 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-9-16; Huomautus: 6 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi