« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIAMIINIICSC: 0178 (Syyskuu 2002)
Metaaniamiini
Aminometaani
Monometyyliamiini
CAS #: 74-89-5
YK #: 1061 (vedetön)
EC Numero: 200-820-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista höyry hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
METYYLIAMIINI ICSC: 0178
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Liuos vedessä on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää muoveja, kumia ja pinnoitteita. Syövyttää kuparia, sinkkiseoksia, alumiinia ja galvanoituja pintoja. 

Molekyylikaava: CH5N / CH3NH2
Molekyylimassa: 31.1
Kiehumislämpötila: -6°C
Sulamislämpötila: -93 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7 (neste)
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: erittäin hyvä
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 304
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.07
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 430°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4.9-20.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.71  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja hengityselimille. Korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 15 ppm STEL.
MAK: 6,4 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 13 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 2,5 tunnin kokeessa: 448 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, Xn; R: 12-20-37/38-41; S: (2)-16-26-39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi