« Takaisin hakulomakkeelle  
METOMYYLIICSC: 0177 (Lokakuu 2005)
S-Metyyli-N-(metyylikarbamoyylioksi)tioasetimidaatti
Etaanimidotiohappo, N-{[(metyyliamino)karbonyyli]oksi}-, metyyliesteri
Metyyli-N-{(metyyliamino)karbonyylioksi}etaanimidotioaatti
CAS #: 16752-77-5
YK #: 2757
EC Numero: 240-815-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Lihasten nykiminen. Huimaus. Päänsärky. Hikoilu. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Kouristuksia. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
METOMYYLI ICSC: 0177
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja, rikin oksideja, syaanivetyä ja metyyli-isosyanaattia. Reagoi vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C5H10N2O2S
Molekyylimassa: 162.2
Sulamislämpötila: 78 °C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 5.8 (kohtalainen)
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.24  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Koliiniesteraasin inhibitio. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa anemiaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin ja mehiläisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Metomyyli on (Z)- ja (E)-isomeerien seos.
Jos torjunta-ainevalmiste sisältää hiilivetyliuottimia, ÄLÄ oksennuta.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 17 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 77 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5880 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.9-3.4 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.05 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 28-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi