« Takaisin hakulomakkeelle  
MANGAANIDIOKSIDIICSC: 0175 (Marraskuu 2003)
Mangaani(IV)oksidi
Mangaaniperoksidi
CAS #: 1313-13-9
EC Numero: 215-202-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.    EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. 
PAKKAUS
 
MANGAANIDIOKSIDI ICSC: 0175
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
MUSTA-RUSKEA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 553 °C:ssa . Tämä muodostaa mangaani(III)oksidia ja happea, joka lisää palovaaraa. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi alumiinin kanssa kuumentuessaan. 

Molekyylikaava: MnO2
Molekyylimassa: 86.9
Hajoaa 535 °C:ssa
Tiheys: 5.0 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aerosoli on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keuhkoissa ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen herkkyyteen keuhkoputkentulehdukselle, keuhkotulehdukselle sekä neurologisille ja neuropsykiatrisille häiriöille (manganismi). Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Mn, alveolijae): 0.02 mg/m3, TWA; (Mn, hengittyvä jae): 0.1 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
EU-OEL: (Mn, hengittyvä jae): 0.2 mg/m3 TWA; (Mn, alveolijae): 0.05 mg/m3 TWA.
MAK: (Mn, hengittyvä jae): 0.2 mg/m3; (Mn, alveolijae): 0.02 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Mn, hengittyvä pöly): 0,2 mg/m³ (8 h).
HTP (Mn, alveolijae): 0,02 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: >3478 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/22; S: (2)-25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi