« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOFORONIICSC: 0169 (Lokakuu 2000)
1,1,3-Trimetyyli-3-syklohekseeni-5-oni
3,5,5-Trimetyyli-2-syklohekseeni-1-oni
Isoasetoforoni
CAS #: 78-59-1
EC Numero: 201-126-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 84°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 84°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Kurkkukipu. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja amiineista. 
PAKKAUS
 
ISOFORONI ICSC: 0169
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen ja amiinien kanssa. 

Molekyylikaava: C9H14O
Molekyylimassa: 138.2
Kiehumislämpötila: 215°C
Sulamislämpötila: -8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.92
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 1.2
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 40
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.8
Leimahduspiste: 84 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 460°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-3.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.67  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja höyry ovat ärsyttäviä silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm STEL; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 11 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 5.7 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2330 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1500 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 145-255 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 120 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22-36/37-40; S: (2)-13-23-36/37/39-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi