« Takaisin hakulomakkeelle  
JODIICSC: 0167 (Huhtikuu 2004)
CAS #: 7553-56-2
YK #: 3495
EC Numero: 231-442-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain epäorgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
JODI ICSC: 0167
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SINIMUSTIA TAI TUMMANVIOLETTI KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Aine härmistyy helposti. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi kiivaasti metallijauheiden, antimonin, ammoniakin, asetaldehydin ja asetyleenin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: I2
Molekyylimassa: 253.8
Kiehumislämpötila: 184°C
Sulamislämpötila: 114 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 4.9
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.03
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.04
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.49  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine on ärsyttävää iholle. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita (RADS). Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen harvoissa tapauksissa. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman kaltaisen oireyhtymän (RADS). Aineella voi olla vaikutuksia kilpirauhasessa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 ppm TWA; 0.1 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 1.1 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyeteeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 14 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 20/21-50; S: (2)-23-25-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi