« Takaisin hakulomakkeelle  
VETYPEROKSIDI (>60% VESILIUOS)ICSC: 0164 (Toukokuu 2018)
Hydroperoksidi
Vetysuperoksidi
Perhydroli
CAS #: 7722-84-1
YK #: 2015
EC Numero: 231-765-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Aine voi sytyttää palavia materiaaleja.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa kuumuuden tai metallikatalyyttien kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ihon värjäytyminen. Turvotus Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Sarveiskalvon vaurio. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Aspiraatiovaara! Kurkkukipu. Vatsakipu. Vatsan turvotus. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecorrskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa ylähengitysteitä ja keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Säilytä tuuletusaukollisissa astioissa. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Erityismateriaali. 
VETYPEROKSIDI (>60% VESILIUOS) ICSC: 0164
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa valon vaikutuksesta. Hajoaa lämmetessään. Tämä muodostaa happea. Tämä lisää palovaaraa. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran erityisesti metallien läsnä ollessa. Syövyttää monia orgaanisia aineita kuten tekstiilejä ja paperia. 

Molekyylikaava: H2O2
Molekyylimassa: 34.0
Kiehumislämpötila: 141°C (90%)
Kiehumislämpötila: 125°C (70%)
Sulamislämpötila: -11°C (90%), -39 °C (70%)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4 (90 %)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3 (70 %)
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.2 (90 %)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.1 (70 %)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.36  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyry on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Nieleminen voi aiheuttaa voimakasta vaahdon muodostumista sekä tukehtumis- ja aspiraatioriskin. Tämän aineen nieleminen voi muodostaa happikuplia (embolia) vereen, johtaen sokkiin. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Höyryn toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa ylähengitysteiden kroonista tulehdusta. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa keuhkoihin Aineella voi olla vaikutuksia hiuksissa. Tämä voi johtaa vaalentumiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 0.71 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Muita YK-numeroita: 2014 (vetyperoksidi, vesiliuos 20-60%), vaaraluokka 5.1, lisävaara 8, pakkausryhmä II; 2984 (vetyperoksidi, vesiliuos 8-20%), vaaraluokka 5.1, pakkausryhmä III. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 1.4 mg/m³ (8 h).
HTP: 3 ppm; 4.2 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: luonnonkumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4060 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi