« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSAMETYYLIFOSFORITRIAMIDIICSC: 0162 (Huhtikuu 2017)
Heksametyylifosforiamidi
Heksametyylifosfamidi
HMPA
CAS #: 680-31-9
EC Numero: 211-653-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Epäillään aiheuttavan syöpää
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Ilmanvaihto lattiatasosta. Erillään hapoista ja hapettimista. 
PAKKAUS
 
HEKSAMETYYLIFOSFORITRIAMIDI ICSC: 0162
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN LIIKKUVA NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Reagoi happojen ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja ja typen oksideja. 

Molekyylikaava: C6H18N3OP / {(CH3)2N}3P(O)
Molekyylimassa: 179.2
Kiehumislämpötila: 232°C
Sulamislämpötila: 7.2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.03
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.18
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 105 °C 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa, munuaisten ja hengitysteiden. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hengityselimissä, munuaisissa ja kiveksissä. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa perimävaurioita ihmisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 2 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Ks. ICSC 0695. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2525 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2600 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-46; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi