« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSAKL0ROFEENIICSC: 0161 (Kesäkuu 2012)
2,2'-Metyleeni-bis(3,4,6-trikloorifenoli)
HCP
CAS #: 70-30-4
YK #: 2875
EC Numero: 200-733-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE IMETTÄVIEN NAISTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Nieleminen.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Uneliaisuus. Verenpaineen lasku. Kouristuksia. Ks. Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset Oireet voivat viivästyä.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Haitallista joutuessaan iholle
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
Saattaa vahingoittaa hermostoa ja näköhermoa
Saattaa vahingoittaa hermostoa ja näköhermoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
HEKSAKL0ROFEENI ICSC: 0161
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C13H6Cl6O2 / C6H(OH)Cl3CH2Cl3(OH)C6H
Molekyylimassa: 406.9
Sulamislämpötila: 164-165 °C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 7.54 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa ja näköhermossa. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin, hengitysvajeeseen ja sokeuteen. Vaikutukset voivat viivästyä 48 tunnilla. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa ja näköhermossa. Tämä voi johtaa kudosvammoihin ja sokeuteen. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi vesieliöihin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 56 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1840 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 340 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 24/25-50/53; S: (1/2)-20-37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi