« Takaisin hakulomakkeelle  
GLYSIDOLIICSC: 0159 (Lokakuu 2005)
2,3-Epoksi-1-propanoli
Oksiraanimetanoli
3-Hydroksipropyleenioksidi
CAS #: 556-52-5
YK #: 2810
EC Numero: 209-128-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 72°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  Käytä yli 72°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin lasisiin tai niukkahiilisiin teräksisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Viileä. Kuiva. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Erillään vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
GLYSIDOLI ICSC: 0159
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HIEMAN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua. Hajoaa kosketuksessa vahvojen happojen, vahvojen emästen, metallisuolojen tai metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C3H6O2
Molekyylimassa: 74.1
Hajoaa 166 °C:ssa
Sulamislämpötila: -45 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 120
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.15
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 72 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 415°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.95  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Muita CAS-numeroita optisesti aktiivisille isomeereille: d-Glysidoli CAS 57044-25-4, l-Glysidoli CAS 60456-23-7, dl-Glysidoli CAS 61915-27-3. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 6.1 mg/m³ (8 h) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 420 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1980 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-60-21/22-23-36/37/38-68; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi