« Takaisin hakulomakkeelle  
GLUTAARIALDEHYDIICSC: 0158 (Huhtikuu 2017)
Pentaanidiaali
Glutaaridialdehydi
Glutaraali
Glutaraldehydi
CAS #: 111-30-8
YK #: 2810
EC Numero: 203-856-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    Ks. Kemialliset vaarat.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Nenäverenvuodot. Vaikeutunut hengitys. Lisäksi ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte. Sarveiskalvon vaurio.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Ripuli. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, yhteensopimattomista aineista ja amiineista. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista emäksistä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
GLUTAARIALDEHYDI ICSC: 0158
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS VISKOOSINEN VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas pelkistin. Reagoi vahvojen emästen, vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H8O2 / OHC(CH2)3CHO
Molekyylimassa: 100.1
Hajoaa 187-189 °C:ssa
Sulamislämpötila: -14 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.22  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 ppm STEL; (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.21 mg/m3, 0.05 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Ks. ICSC 0352. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.42 mg/m³ (kattoarvo).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 134 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2560 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/25-34-42/43-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi