« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYYLIAMIINIICSC: 0153 (Syyskuu 2002)
Etaaniamiini
Aminoetaani
CAS #: 75-04-7
YK #: 1036
EC Numero: 200-834-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
ETYYLIAMIINI ICSC: 0153
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTY NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen typen oksideja. Liuos on vahva emäs. Reagoi hapon kanssa ja syövyttää. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja orgaanisten yhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia ei-rautametalleja ja muovia. 

Molekyylikaava: C2H5NH2 / C2H7N
Molekyylimassa: 45.1
Kiehumislämpötila: 16.6°C
Sulamislämpötila: -81 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7 (neste)
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 121
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.55
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.66
Leimahduspiste: -17 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.5-14
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.27/-0.08 (laskettu)
Sähkönjohtavuus: 7.0x10e5 pS/m  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 15 ppm STEL; (iho).
MAK: 9.4 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 9.4 mg/m3, 5 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Etyyliamiinia on kaupallisesti saatavana myös 50-70% vesiliuoksena (YK-numero: 2270).
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 9.4 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 390 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, Xi; R: 12-36/37; S: (2)-16-26-29 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi