« Takaisin hakulomakkeelle  
ETANOLAMIINIICSC: 0152 (Marraskuu 2019)
2-Hydroksietyyliamiini
2-Aminoetanoli
CAS #: 141-43-5
YK #: 2491
EC Numero: 205-483-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 85°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 85°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Hengityksen lyhyys. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain ammoniakille ja ammoniakin johdannaisille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin muovisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista, alumiinista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ETANOLAMIINI ICSC: 0152
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, VISKOOSINEN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Aine on keskivahva emäs. Syövyttää kuparia, alumiinia, niiden seoksia ja kumia. 

Molekyylikaava: C2H7NO / H2NCH2CH2OH
Molekyylimassa: 61.1
Kiehumislämpötila: 171°C
Sulamislämpötila: 10 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.02
Liukoisuus veteen: vapaasti liukeneva
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 53
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 85 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 410°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 5.5-17
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.31 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää iholle ja silmille. Syövyttävää nieltynä. Höyry on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 3 ppm TWA; 6 ppm STEL.
MAK: 0.51 mg/m3, 0.2 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 2.5 mg/m3, 1 ppm TWA; 7.6 mg/m3, 3 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 2.5 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 3 ppm; 7.6 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1720 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1000 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi