« Takaisin hakulomakkeelle  
DIFENYYLIPROPAANIDIGLYSIDYYLIEETTERIICSC: 0151 (Syyskuu 1997)
bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani
Dimetyylimetaanidiglysidyylieetteri
Bisfenoli A diglysidyylieetteri
CAS #: 1675-54-3
EC Numero: 216-823-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Huimaus. Uneliaisuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
DIFENYYLIPROPAANIDIGLYSIDYYLIEETTERI ICSC: 0151
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON KELLERTÄVÄ RUSKEA VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C21H24O4 / C2H3OCH2OC6H3C3H6C6H5OCH2C2H3O
Molekyylimassa: 340.5
Sulamislämpötila: 8-12 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.17
Liukoisuus veteen: ks. Huomautukset
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 11.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): ks. Huomautukset
Leimahduspiste: 79 °C o.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kiehumislämpötilasta, vesiliukoisuudesta, höyrynpaineesta, höyry-ilma-seoksen suhteellisesta tiheydestä ja itsesyttymislämpötilasta ei ole tietoa.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 11 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36/38-43; S: (2)-28-37/39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi