« Takaisin hakulomakkeelle  
SYAANIBROMIDIICSC: 0136 (Joulukuu 2000)
Bromisyanidi
Syanobromidi
Bromisyaani
CAS #: 506-68-3
YK #: 1889
EC Numero: 208-051-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Tajuttomuus. Oksentelu.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Rakkulat. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
SYAANIBROMIDI ICSC: 0136
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ TAI VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä ja syttyvää syaanivetyä (ks. ICSC 0492) ja syövyttävää bromivetyä (ks. ICSC 0282). Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi hitaasti veden ja kosteuden kanssa. Tämä muodostaa bromivetyä ja syaanivetyä. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: BrCN
Molekyylimassa: 105.9
Kiehumislämpötila: 61-62°C
Sulamislämpötila: 52 °C
Tiheys: 2.0 g/cm³
Liukoisuus veteen: hidas reaktio
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 16.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.53
Härmistyy huoneenlämpötilassa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen. Tämä voi johtaa kouristuksiin, tajuttomuuteen ja hengitysvajeeseen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.3 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Härmistyy huoneenlämpötilassa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Kaupalliset tuotteet ovat yleensä liuoksia kloroformissa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (syanidit, CN): 1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (syanidit, CN): 5 mg/m³ (15 min) (iho).
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.24-0.47 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi