« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOROPREENIICSC: 0133 (Huhtikuu 2009)
2-Kloori-1,3-butadieeni
2-Klooributadieeni
beta-Kloropreeni
CAS #: 126-99-8
YK #: 1991 (inhiboitu)
EC Numero: 204-818-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Vaikeutunut hengitys. Sydämentykytykset. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Polttava tunne. Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sarveiskalvon vaurio.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä nieltynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Vahingoittaa elimiä
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KLOROPREENI ICSC: 0133
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi helposti muodostaa räjähtäviä peroksideja tietyissä olosuhteissa, käynnistäen kiivaan polymerisaation. Aine voi polymeroitua jos se ei ole stabiloitu. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja, sisältäen fosgeenia (ks. ICSC 0007) ja kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi hapettimien ja jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C4H5Cl / CH2=CClCH=CH2
Molekyylimassa: 88.5
Kiehumislämpötila: 59.4°C
Sulamislämpötila: -130 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.96
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.03 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 23.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.5
Leimahduspiste: -20 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 440°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.9-20
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.2 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa keuhkopöhön. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia useille elimille. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen ja hiustenlähtöä. Aineella voi olla vaikutuksia moniin elimiin. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho); A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
Inhibiittoria, kuten hydrokinonia tai fenotiatsiinia, lisätään usein varastoitaessa.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 3,7 mg/m³ (8 h).
HTP: 5 ppm; 18 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 450 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 11.8 mg/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T; R: 45-11-20/22-36/37/38-48/20; S: 53-45; Huomautus: D, E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi