« Takaisin hakulomakkeelle  
KLORDIMEFORMIICSC: 0124 (Marraskuu 2009)
Klorfenamidiini
N'-(4-Kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiini
N'-(4-Kloori-2-metyylifenyyli)-N,N-dimetyylimetaani-imidamidi
CAS #: 6164-98-3
YK #: 2588
EC Numero: 228-200-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara jos valmisteet sisältävät syttyviä/räjähtäviä liuottimia.      Käytä jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Makea maku suussa. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky.  Vältä hienojakoisen pölyn ja sumun hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Saattaa vahingoittaa virtsateitä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KLORDIMEFORMI ICSC: 0124
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja typen oksideja. 

Molekyylikaava: C10H13ClN2
Molekyylimassa: 196.7
Kiehumislämpötila 1.8kPa:ssa: 164°C
Sulamislämpötila: 32 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.025 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.05 (merkityksetön)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.89  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia virtsarakossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa virtsatietulehdukseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 170 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 640 mg/kg ja rotalla: 263 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1,0-7,1 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 21/22-40-50/53; S: (2)-22-36/37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi