« Takaisin hakulomakkeelle  
KERAAMISET KUIDUT (ALUMIINISILIKAATTI)ICSC: 0123 (Kesäkuu 2012)
Tulenkestävät keraamiset kuidut
RCF
CAS #: 142844-00-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta. Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kutina.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Imuroi erikoisvälineillä (ks. Huomautukset) tai lakaise varovasti suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Epäillään aiheuttavan syöpää
Saattaa vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. 
PAKKAUS
 
KERAAMISET KUIDUT (ALUMIINISILIKAATTI) ICSC: 0123
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON, VÄRITÖN-KERMANVÄRINEN, KITEINEN, KIINTEÄ AINE. MUODOSTAA KITEISIÄ AINEITA KUUMENNETTUNA YLI 1000 °C:N. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 


Sulamislämpötila: 1700-2040 °C
Tiheys: 2.6-2.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä hengityselimissä, silmissä ja iholla. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa keuhkoihin Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 f/cc TWA; (ks. Huomautukset); A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2.
EU-OEL: 0.3 kuituja/ml TWA; (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ koskaan käytä kodin imuria aineen imurointiin, käytä vain erikoisimuria.
Altistuneiden työntekijöiden määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keraamisesta kuidusta kuumentamalla yli 1000°C:een syntyneet kiteiset aineet, kuten kiteinen piidioksidi, voi lisätä työtekijöiden keuhkosyöpäriskiä.
TLV-arvo koskee alveolijaekuituja, joiden pituus > 5 µm; suhde >= 3; määritettynä membraanifiltterillä 400-450X suurennoksella (4mm objektiivi) käyttäen faasi-kontrastioptiikkaa.
Direktiivin 2017/2398 mukaan tätä EU-OEL-arvoa sovelletaan tulenkestäviin keraamisiin kuituihin, jotka ovat direktiivin 2004/37/EY 2. artiklan (a) alakohdan (i) alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita: aine tai seos, joka täyttää luokitteluluokan 1A tai 1B syöpää aiheuttavaksi aineeksi, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 1272/2008 liitteessä I on.
Euroopan komission Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea (SCOEL) on luokitellut tulenkestävät keraamiset kuidut karsinogeenisuusryhmään C (käytännön kynnysarvon omaava genotoksinen karsinogeeni). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (alveolijae): 0,2 kuitua/cm³ (8 h).
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 49-38; S: 53-45; Huomautus: A, R 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi