« Takaisin hakulomakkeelle  
KAPROLAKTAAMIICSC: 0118 (Marraskuu 2009)
Heksahydro-2H-atsepin-2-oni
epsilon-Kaprolaktaami
CAS #: 105-60-2
EC Numero: 203-313-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia, runsaasti vettä.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vatsan kouristavia kipuja. Huimaus. Päänsärky. Sekavuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Anna kovettua. Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Kuiva. 
PAKKAUS
 
KAPROLAKTAAMI ICSC: 0118
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ TAI HIUTALEITA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja ammoniakkia. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. 

Molekyylikaava: C6H11NO
Molekyylimassa: 113.2
Kiehumislämpötila: 267°C
Sulamislämpötila: 70 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.02
Liukoisuus veteen: hyvä
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.26
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.91
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 125 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 375°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.19  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle, silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa ja maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; A5 (ei epäillä aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: (hengittyvä jae): 5 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 10 mg/m3 TWA; 40 mg/m3 STEL 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Yleensä ainetta käytetään, varastoidaan ja kuljetetaan nesteytetyssä muodossa noin 80°C:ssa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 mg/m³ (8 h).
HTP: 40 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 8,16 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/22-36/37/38; S: (2) 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi