« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOBUTANOLIICSC: 0113 (Huhtikuu 2005)
2-Metyyli-1-propanoli
Isopropyylikarbinoli
Isobutyylialkoholi
CAS #: 78-83-1
YK #: 1212
EC Numero: 201-148-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 28°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 28°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu. Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Uneliaisuus. Huimaus. Pahoinvointi. Ripuli. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja alumiinista. 
PAKKAUS
 
ISOBUTANOLI ICSC: 0113
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi alumiinin ja voimakkaiden hapettimien, kuten kromitrioksidin kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C4H10O / (CH3)2CHCH2OH
Molekyylimassa: 74.1
Kiehumislämpötila: 108°C
Sulamislämpötila: -108 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.80
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 8.7
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.55
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 28 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 415°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-10.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA.
MAK: 310 mg/m3, 100 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 150 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 75 ppm; 230 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, neopreeni, nitriilikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2460 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 19200 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3400 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1000-3000 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 10-37/38-41-67; S: (2)-7/9-13-26-37/39-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi