« Takaisin hakulomakkeelle  
1,4-BUTAANIDIOLIDIGLYSIDYYLIEETTERIICSC: 0110 (Marraskuu 2007)
1,4-Bis(2,3-epoksipropoksi)butaani
1,4-Butaanidiglysidyylieetteri
CAS #: 2425-79-8
EC Numero: 219-371-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne. Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja emäksistä. Viileä. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
1,4-BUTAANIDIOLIDIGLYSIDYYLIEETTERI ICSC: 0110
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien, happojen ja emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C10H18O4
Molekyylimassa: 202.3
Kiehumislämpötila: 266°C
Tiheys: 1.1 g/cm³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.08
Leimahduspiste: 129 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.15  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyeteeni/eteenivinyylialkoholi/polyeteeni (monikerrosmateriaali).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1134 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1130 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/21-36/38-43; S: (2)-26-28-37/39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi