« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIBROMIDIICSC: 0109 (Marraskuu 2009)
Bromimetaani
Monobromimetaani
CAS #: 74-83-9
YK #: 1062
EC Numero: 200-813-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa alumiinin, sinkin, magnesiumin tai hapen kanssa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin alumiinin, sinkin, magnesiumin tai puhtaan hapen kanssa.    Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Vatsakipu. Oksentelu. Heikkous. Vaikeutunut hengitys. Sekavuus. Hallusinaatiot. Puheen menetys. Koordinaatiohäiriö. Kouristuksia. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Pistelevä tunne. Kutina. Polttava tunne. Punoitus. Rakkulat. Kipu. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Väliaikainen näönmenetys.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Myrkyllistä hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Vahingoittaa keuhkoja, munuaisia ja keskushermostoa hengitettynä
Vahingoittaa maksaa, munuaisia ja keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla yläilmakehän otsonia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään vahvoista hapettimista, alumiinista ja happea sisältävistä pulloista. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
METYYLIBROMIDI ICSC: 0109
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä, bromia ja hiilioksibromidia. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. Syövyttää alumiinia, sinkkiä ja magnesiumia. Tämä muodostaa pyroforisia yhdisteitä. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: CH3Br
Molekyylimassa: 94.9
Kiehumislämpötila: 4°C
Sulamislämpötila: -94 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.7 (neste, 0°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.5
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1893
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.3
Leimahduspiste: 194 °C
Itsesyttymislämpötila: 537°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 10-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.19  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi myös höyrynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nestemäisenä aine on voimakkaasti ärsyttävää iholle. Nestemäisenä aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Vaikutukset voivat viivästyä 48 tunnilla. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa, munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: hetkellisyysluokka: I(2); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Hermosto-oireet voivat viivästyä useita tunteja.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 20 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 10 ppm; 39 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, neopreeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 214 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1.2-12 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/25-36/37/38-48/20-68-50-59; S: (1/2)-15-27-36/39-38-45-59-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi