« Takaisin hakulomakkeelle  
BROMOFORMIICSC: 0108 (Huhtikuu 2009)
Tribromimetaani
Metyylitribromidi
CAS #: 75-25-2
YK #: 2515
EC Numero: 200-854-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Lisäksi ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ks. Nieleminen.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa hermostoa ja maksaa
Saattaa vahingoittaa maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä, hapettimista, metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
BROMOFORMI ICSC: 0108
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU KELTAISEKSI VAIKUTUKSESTA VALON JA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä ja bromia. Reagoi kiivaasti hapettimien ja emästen kanssa. Reagoi jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: CHBr3
Molekyylimassa: 252.7
Kiehumislämpötila: 149.5°C
Sulamislämpötila: 8.3 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.9
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.1 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.67
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.05
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.38
Viskositeetti: 0.74 mm²/s 15 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 ppm; 5.2 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 1.5 ppm; 16 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 933 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 17-29 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 46 mg/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 22-23-36/38-51/53; S: (1/2)-28-45-61-63 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi