« Takaisin hakulomakkeelle  
AKRYYLIAMIDIICSC: 0091 (Lokakuu 2013)
Prop-2-eeniamidi
Akryylihappoamidi
Vinyyliamidi
CAS #: 79-06-1
YK #: 2074
EC Numero: 201-173-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Heikkous.  Käytä suljettua prosessia tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Heikkous. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Vahingoittaa hermostoa
Vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Erityismateriaali.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erityispakkausmääräys. 
AKRYYLIAMIDI ICSC: 0091
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu kiivaasti kuumentuessaan yli 85°C:een tai valon ja hapettimien vaikutuksesta. Reagoi vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja. 

Molekyylikaava: C3H5NO / CH2=CH-CONH2
Molekyylimassa: 71.1
Sulamislämpötila: 84.5 °C
Tiheys: 1.13 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 204 (erittäin hyvä)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.45
Leimahduspiste: 138 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 424°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.78  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa ääreishermoston vaurioon. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.03 mg/m3, TWA; (iho); (DSEN) A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
EU-OEL: 0.1 mg/m3 TWA; (iho).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 2; herkistää ihoa (SH); imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Vakava myrkytys on todennäköistä vasta nieltäessä suuria määriä akryyliamidia. Seuraavia vaikutuksia voi ilmetä: hallusinaatioita, matalaa verenpainetta ja kouristuksia.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Pitkäaikainen altistuminen akryyliamidille voi aiheuttaa ihon kuoriutumista, ihottumaa ja aknetyyppistä ihotulehdusta.
Ääreishermoston vauriot voivat aiheuttaa palautuvia vaikutuksia, kuten huteraa kävelyä, puhekyvyn heikkenemistä, kihelmöintiä, koordinaatiokyvyn heikkenemistä, käsien vapinaa ja tunnottomuutta raajoissa.
Toinen YK-numero on 3426 (Akryyliamidiliuos), vaaraluokka 6.1, pakkausryhmä III. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,03 mg/m³ (8 h) (iho). Sitova raja-arvo, kaikki työt 0,1 mg/m³ (8 h) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 124 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 400 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 130-160 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62; S: 53-45; Huomautus: D, E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi