« Takaisin hakulomakkeelle  
ASETONITRIILIICSC: 0088 (Kesäkuu 2011)
Metyylisyanidi
Syaanimetaani
Etaaninitriili
Metaanikarbonitriili
CAS #: 75-05-8
YK #: 1648
EC Numero: 200-835-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettimien kanssa. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen tai vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia. Vesi voi olla tehotonta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Heikkous. Kiristävä tunne rinnassa. Vaikeutunut hengitys. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Kouristuksia. Tajuttomuus. Oireet voivat viivästyä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho IMEYTYY HELPOSTI!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä
Haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Saattaa vahingoittaa verta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään hapoista, emäksistä, vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
ASETONITRIILI ICSC: 0088
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan ja kosketuksissa kuumien pintojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen syaanivetyä ja typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi happojen ja emästen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä ja syttyvää syaanivetyä. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C2H3N / CH3CN
Molekyylimassa: 41.0
Kiehumislämpötila: 82°C
Sulamislämpötila: -46 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1390 (erittäin hyvä)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 9.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.04
Leimahduspiste: 2 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 524°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.0-17
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.3
Viskositeetti: 0.35 cP 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen (inhibitio). Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa anemiaan. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa, maksassa ja kilpirauhasessa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 17 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 70 mg/m3, 40 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia on tutkittu riittävästi, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole löytynyt. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Ainoastaan koulutetun henkilöstön tulisi antaa happea.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 34 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 40 ppm; 68 mg/m³ (15 min) (iho).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2460 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 8 tunnin kokeessa: 7551 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20/21/22-36; S: (2)-16-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi