« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIKLOORIETYLEENIICSC: 0081 (Huhtikuu 2013)
1,1,2-Trikloorietyleeni
Trikloorieteeni
Etyleenitrikloridi
Asetyleenitrikloridi
TCE
CAS #: 79-01-6
YK #: 1710
EC Numero: 201-167-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Ks. Huomautukset. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen, vahvojen emästen tai hienojakoisien metallien kanssa.  Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Heikkous. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä suljettua prosessia.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Aspiraatiovaara! Ks. Hengitystiet. Sydämen rytmihäiriö. Hengityksen lamaantuminen.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus) ja täydellinen suojavaatetus. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään metalleista, vahvoista emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta, palavista aineista ja syttymislähteistä. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Säilytä pimeässä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Viileä. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
TRIKLOORIETYLEENI ICSC: 0081
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen fosgeenia ja kloorivetyä. Hajoaa kosketuksessa vahvan emäksen kanssa. Tämä muodostaa diklooriasetyleeniä. Tämä lisää palovaaraa. Reagoi kiivaasti hienojakoisten metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaa hitaasti valon vaikutuksesta kosteuden läsnä ollessa. Tämä muodostaa syövyttävää suolahappoa. 

Molekyylikaava: C2HCl3 / ClCH=CCl2
Molekyylimassa: 131.4
Kiehumislämpötila: 87°C
Sulamislämpötila: -86 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5 (20°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.1
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 7.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.3
Itsesyttymislämpötila: 410°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 7.9 - 100
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.42
Sähkönjohtavuus: 800 pS/m  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa väsymykseen, ärtyisyyteen ja mielen ja muistin häiriöihin. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, munuaisissa ja immuunijärjestelmässä. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; 25 ppm STEL; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B.
EU-OEL: 54.7 mg/m3, 10 ppm TWA; 164.1 mg/m3, 30 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Vaikeasti syttyvä, palava höyry-ilma-seos voi muodostua tietyissä oloissa.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 54,7 mg/m³ (8 h) 30 ppm; 164,1 mg/m³ (15 min) (iho) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan trikloorietikkahappo (U-TCA) 120 umol/l. Raskaana olevien ei tule altistua trikloorieteenille, ts. virtsan trikloorietikkahappopitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 30 µmol/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 41-45 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 18-65 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-36/38-52/53-67; S: 53-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi