« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1,2-TRIKLOORIETAANIICSC: 0080 (Huhtikuu 2009)
Vinyylitrikloridi
beta-Trikloorietaani
CAS #: 79-00-5
YK #: 2810
EC Numero: 201-166-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Ks. Huomautukset.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Käytä jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Aspiraatiovaara! Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä hengitettynä
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja metalleista. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
1,1,2-TRIKLOORIETAANI ICSC: 0080
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja fosgeenia (ks. ICSC 0007). Reagoi vahvojen emästen, voimakkaiden hapettimien ja metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2H3Cl3 / CHCl2CH2Cl
Molekyylimassa: 133.4
Kiehumislämpötila: 114°C
Sulamislämpötila: -36 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.45 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.09
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 6-15.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.35
Viskositeetti: 1.17 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 5,5 mg/m3, 1 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D; syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Vaikeasti syttyvä, palava höyry-ilma-seos voi muodostua tietyissä oloissa.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 55 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 ppm; 110 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 836 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5377 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 40-82 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 18 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/21/22-40-66; S: (2)-9-36/37-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi