« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1,1-TRIKLOORIETAANIICSC: 0079 (Huhtikuu 2007)
Metyylikloroformi
Metyylitrikloorimetaani
alfa-Trikloorietaani
CAS #: 71-55-6
YK #: 2831
EC Numero: 200-756-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Ks. Huomautukset.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Koordinaatiohäiriö. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
Saattaa vahingoittaa sydän- ja verisuonielimistöä hengitettynä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista hapettimista, alumiinista, magnesiumista ja sinkistä. Viileä. Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1,1,1-TRIKLOORIETAANI ICSC: 0079
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Reagoi kiivaasti alumiinin, alumiiniseosten, magnesiumin, emästen, voimakkaiden hapettimien, asetonin ja sinkin kanssa. 

Molekyylikaava: C2H3Cl3 / CCl3CH3
Molekyylimassa: 133.4
Kiehumislämpötila: 74°C
Sulamislämpötila: -30 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.34
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 13.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Leimahduspiste: ks. Huomautukset
Itsesyttymislämpötila: 537°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 8-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.49  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille, hengityselimille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 350 ppm TWA; 450 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: 550 mg/m3, 100 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 555 mg/m3, 100 ppm TWA; 1110 mg/m3, 200 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Vaikeasti syttyvä, palava höyry-ilma-seos voi muodostua tietyissä oloissa.
Yhdiste palaa ainoastaan normaalia korkeammissa happipitoisuuksissa tai vahvan syttymislähteen läsnä ollessa.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 100 ppm; 550 mg/m³ (8 h).
HTP: 200 ppm; 1100 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi sekä erilaiset monikerrosmateriaalit: fluorikumi/butyylikumi, polyeteeni/polyamidi/polyeteeni ja polyeteeni/eteenivinyylialkoholi/polyeteeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 10000-14000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 16000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 42-72 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 11-530 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; Huomautus: F; R: 20-59; S: (2)-24/25-59-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi