« Takaisin hakulomakkeelle  
FENOLIICSC: 0070 (Huhtikuu 2017)
Karbolihappo
Fenyylihappo
Hydroksibentseeni
CAS #: 108-95-2
YK #: 1671
EC Numero: 203-632-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 79°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 79°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Polttava tunne. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Vältä pölyn ja sumun hengittämistä. Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Vakavat ihon palovammat. Tunnottomuus. Kouristukset. Kollapsi. Tajuttomuus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Käytä polyeteeniglykoli 300:aa tai kasviöljyä aineen poistamiseen. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Kipu. Punoitus. Näönmenetys. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Kouristuksia. Vatsakipu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Vahingoittaa keskushermostoa, sydäntä ja munuaisia
Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FENOLI ICSC: 0070
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-KELTAISIA TAI VAALEANPUNAISIA KITEITÄ, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.  

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on heikko happo. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H6O / C6H5OH
Molekyylimassa: 94.1
Kiehumislämpötila: 182°C
Sulamislämpötila: 41 °C
Tiheys: 1.06 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 84 (kohtalainen)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 47
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 79 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 715°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-9.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.46  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja höyry ovat syövyttäviä silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, sydämessä ja munuaisissa. Tämä voi johtaa kouristuksiin, koomaan, sydämen toimintahäiriöihin, hengitysvajeeseen ja kollapsiin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, munuaisissa ja hermostossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B.
EU-OEL: 8 mg/m3, 2 ppm TWA; 16 mg/m3, 4 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Muita YK-numeroita: 2312 (sulate); 2821 (liuos).
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 8 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 4 ppm; 16 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan fenoli 1,3 mmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua fenolille, ts. virtsan fenolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,2 mmol/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: kloropreenikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 317 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 316 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 850 mg/kg ja rotalla: 669 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 5,7-13,5 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 7,7-23 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, C, Xn; R: 23/24/25-34-48/20/21/22-68; S: (1/2)-24/25-26-28-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi