« Takaisin hakulomakkeelle  
TYPPIOKSIDUULIICSC: 0067 (Kesäkuu 2015)
Dityppimonoksidi
Ilokaasu
Dityppioksidi
CAS #: 10024-97-2
YK #: 1070 (puristettu)
EC Numero: 233-032-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Euforia. Uneliaisuus. Huimaus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Jos nesteenä: ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecylinder;gasexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Vahingoittaa verta ja hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2; YK-lisävaara: 5.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään pelkistävistä aineista ja palavista aineista. Viileä. 
PAKKAUS
 
TYPPIOKSIDUULI ICSC: 0067
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin yli 300 °C:ssa. Reagoi kiivaasti pelkistävien aineiden ja joidenkin palavien aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: N2O
Molekyylimassa: 44.0
Kiehumislämpötila: -88.5°C
Sulamislämpötila: -90.8 °C
Tiheys (nesteen kiehumislämpötilassa): 1.28 kg/l
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 1.2
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 5060
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.53  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Neste voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia luuytimessä ja hermostossa. Voi aiheuttaa lisääntymisvaurioita ihmisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 180 mg/m3, 100 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Muita YK-numeroita: 2201 (jäähdytetty neste). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 100 ppm; 180 mg/m³ (8 h).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan typpioksiduuli 700 nmol/l. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 90 nmol/l, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi