« Takaisin hakulomakkeelle  
NIKKELIKARBONYYLIICSC: 0064 (Huhtikuu 2017)
Nikkelitetrakarbonyyli
CAS #: 13463-39-3
YK #: 1259
EC Numero: 236-669-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Palo- ja räjähdysvaara kuumennettaessa yli 60 °C. Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Neste ja höyry syttyvät suorassa auringonvalossa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Huimaus. Rintakipu. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Vaikeutunut hengitys. Lihaskipu. Heikkous. Kouristuksia. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Tappavaa hengitettynä
Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Saattaa vahingoittaa keuhkoja ja hermostoa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytä pimeässä. Säilytä inertissä kaasussa. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
NIKKELIKARBONYYLI ICSC: 0064
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAIHTUVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan yli 60 °C:n. Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa . Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä hiilimonoksidia (ks. ICSC 0023). Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hapettuu ilmassa muodostaen saostumia, jotka hapettuvat peroksideiksi aiheuttaen palovaaran. 

Molekyylikaava: C4NiO4 / Ni(CO)4
Molekyylimassa: 170.7
Kiehumislämpötila: 43°C
Sulamislämpötila: -25 °C
Hajoaa >50 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 0.02 (käytännössä liukenematon)
Höyrynpaine, kPa 25.8 °C:ssa: 53
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 3.0
Leimahduspiste: <-20 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 60°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-34 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoissa ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa lihasheikkouteen, hourailuun ja kouristuksiin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Aine aiheuttaa syöpää ihmiselle hengitettynä. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Ni, kattoarvo): 0.05 ppm STEL; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,001 ppm; 0,007 mg/m³ (8 h).
HTP: 0,003 ppm; 0,021 mg/m³ (15 min).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan nikkeli 0,10 µmol/l (liukenemattomat nikkeliyhdisteet). Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM asetus 268/2014). Raskaana olevien ei tule altistua nikkelille tai sen yhdisteille, ts.virtsan nikkelipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T+, N; R: 61-11-26-40-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi