« Takaisin hakulomakkeelle  
NIKKELI(II)SULFAATTIICSC: 0063 (Huhtikuu 2017)
Nikkelisulfaatti
Nikkeli(2+)sulfaatti
CAS #: 7786-81-4
YK #: 3077
EC Numero: 232-104-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    Ks. Kemialliset vaarat.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa (ei jos jauheena).  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Vahingoittaa hengityselimistöä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa. Erillään hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
NIKKELI(II)SULFAATTI ICSC: 0063
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA-VIHREITÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa 848 °C:ssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä rikkitrioksidin ja nikkelimonoksidin huuruja. Ks. ICSC 0926. Ks. ICSC 1202. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Liuos vedessä on heikko happo. 

Molekyylikaava: NiSO4
Molekyylimassa: 154.8
Sulamislämpötila: ei sulamispistettä; hajoaa at 848 °C:ssa
Ks. Huomautukset.
Tiheys: 3.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 29.3 (vapaasti liukeneva) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle, silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Toistuva tai pitkäaikainen aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Aineella voi olla vaikutuksia nenäonteloissa. Tämä voi johtaa tulehdukseen ja haavautumiin. Aine aiheuttaa syöpää ihmiselle hengitettynä. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Ni, hengittyvä jae): 0.1 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: (hengittyvä jae): herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); syöpävaarallisuusluokka: 1 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Kuumennettaessa nikkeli(II)sulfaatti menettää kidevetensä vähitellen ja on 330 °C:ssa kidevedetön.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Herkistymisoireita tälle aineelle havainneiden tulisi välttää jatkossa kosketusta nikkelin, nikkeliyhdisteiden ja muiden metalliyhdisteiden, kuten esimerkiksi kuparin, kromin tai koboltin kanssa.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
Tämän kortin suositukset koskevat myös nikkelisulfaattiheksahydraattia (CAS 10101-97-0) ja -heptahydraattia (CAS 10101-98-1). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Ni, hengittyvä pöly): 0,05 mg/m³ (8 h).
HTP (Ni, alveolijae): 0,01 mg/m³ (8 h).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan nikkeli 0,20 µmol/l (vesiliukoiset nikkeliyhdisteet). Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM asetus 268/2014). Raskaana olevien ei tule altistua nikkelille tai sen yhdisteille, ts.virtsan nikkelipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-40-42/43-50/53; S: (2)-22-36/37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi