« Takaisin hakulomakkeelle  
NIKKELIICSC: 0062
Metallinen nikkeliHuhtikuu 2017
CAS #: 7440-02-0
EC Number: 231-111-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä pölynä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.    Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä kuivaa hiekkaa, kuivaa jauhetta. EI hiilidioksidia. EI vettä.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Ks. Huomautukset. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Epäillään aiheuttavan syöpää hengitettynä
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa. Viileä. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
NIKKELI ICSC: 0062
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HOPEISTA METALLISTA KIILTÄVÄÄ KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti happojen kanssa. Tämä muodostaa syttyvää vetyä. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Tämä muodostaa myrkyllisiä nikkelimonoksidin huuruja. Ks. ICSC 0926. Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä, sisältäen nickel (II) oxide (see ICSC 0926) and nickel carbonyl (see ICSC 0064). 

Molekyylikaava: Ni
Atomimassa: 58.7
Kiehumislämpötila: 2730°C
Sulamislämpötila: 1455 °C
Tiheys: 8.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l37: 1.1 (practically insoluble) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. fume hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Aineella voi olla vaikutuksia hengityselimissä. Tämä voi johtaa hengityselinten krooniseen tulehdukseen ja fibroosiin. Aine aiheuttaa mahdollisesti syöpää ihmiselle hengitettynä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 1.5 mg/m3, TWA; A5 (ei epäillä aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); syöpävaarallisuusluokka: 1 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia meriympäristössä. 

HUOMAUTUKSET
Korkeissa lämpötiloissa muodostuu myrkyllisiä nikkelioksidihuuruja.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Herkistymisoireita tälle aineelle havainneiden tulisi välttää jatkossa kosketusta nikkelin, nikkeliyhdisteiden ja muiden metalliyhdisteiden, kuten esimerkiksi kuparin, kromin tai koboltin kanssa.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (alveolijae): 0,01 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan nikkeli 0,10 µmol/l. Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM asetus 268/2014). Raskaana olevien ei tule altistua nikkelille tai sen yhdisteille, ts.virtsan nikkelipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l (Työterveyslaitos 2016).
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 3,9-33 mg/l ja vesikirpulle EC50 = 7,5 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 40-43; S: (2)-22-36 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi